Pozemkové úpravy

Dle zákona č. 139/2002 Sb. § 2 (zákon o pozemkových úpravách): Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování.

Etapy Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ)

Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu

  • zjištění všech dostupných informací o upravovaném území

Polohopisné zaměření zájmového území

  • podrobný polohopis s výškami v celé ploše upravovaného území

Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území

  • vytyčení a upřesnění obvodu upravovaného území s jednotlivými vlastníky dotčených parcel
  • zjišťování průběhu hranic + soupis nemovitostí

Dokumentace nároků vlastníků

  • vyčíslení a grafické znázornění současného stavu pozemkových parcel pro jednotlivé vlastníky

Plán společných zařízení

  • návrh nové cestní sítě
  • protierozní a protipovodňová opatření
  • nové prvky územního systému ekologické stability

Návrh nového uspořádání pozemků

Vytyčení pozemků dle návrhu

  • označení nových parcel v terénu

Nové mapové dílo – DKM – Digitální katastrální mapa

  • zápis KPÚ do katastru nemovitostí

Více informací se dozvíte z článku či publikace dostupné na webu Ministerstva zemědělství.


MENU

Úvod Vytisknout stránku Mapa stránek Na začátek stránky